Huishoudelijk reglement

Hieronder vind je een weergave van het huishoudelijk reglement van de vereniging zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering op donderdag 25 april 1996. Eventueel kun je het origineel als pdf bestand downloaden.

Art 1. BEGRIPSBEPALINGEN
In dit huishoudelijk reglement worden verstaan onder:
De vereniging
 :  De hengelsportvereniging "De IJzeren Man" Geldrop, met zetel te Geldrop.
De statuten
 :  De statuten van de vereniging, zoals laatstelijk gewijzigd bij notariële akte, de dato 31 mei 1995, verleden voor notaris Mr. K.D.M. Schweitzer, te Geldrop.
Het bestuur
 :  Het bestuur van de vereniging.

Art 2. CONTRIBUTIEBETALING
1.  De jaarlijkse contributie moet door het lid of jeugdlid bij vooruitbetaling, uiterlijk op 31 december, voorafgaande aan het komende verenigingsjaar zijn voldaan:

- in contanten op door het bestuur daartoe aangewezen adressen.
- door storting, middels een toegezonden acceptgirobiljet, op de Postbankrekening van de vereniging.

De contributie welke niet op 31 december is voldaan, wordt op 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar, verhoogd met een door het bestuur periodiek vast te stellen bedrag voor administratiekosten.
2.  Bij aanvang van het (jeugd)lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar, ontvangt het betreffende (jeugd)lid mededeling omtrent het te betalen inschrijfgeld en de over dat jaar verschuldigde contributie.

Art 3. OVERTREDINGEN
De overtredingen als bedoeld in de statuten, bestaan uit:
a.  het niet nakomen van de bepalingen vastgelegd in de Visserijwet en de daarop gebaseerde overheidsvoorschriften en de vergunningsvoorwaarden van de door de vereniging of een overkoepelende organisatie uitgereikte Grote Vergunning en/of andere vergunning;
b.  het kopen, te koop aanbieden of verkopen van vis, gevangen in door de vereniging geëxploiteerde viswateren;
c.  het gebruik van vangmiddelen in strijd met de Visserijwet of andere overheidsvoorschriften of waarvoor geen vergunning werd verstrekt;
d.  het vissen op onsportieve wijze;
e.  het vissen zonder vergunning en/of meewerken aan of gelegenheid geven tot vissen zonder vergunning in de door de vereniging geëxploiteerde viswateren;
f.  het hinderen, beledigen of bedreigen van de controleurs als genoemd in artikel 17 van de Statuten;
g.  onbehoorlijk gedrag en/of het plegen van handelingen, die in strijd zijn met de belangen van de vereniging.

Art 4. COMMISSIE WATER EN VISSTANDBEHEER
De Beheerscommissie bestaat uit tenminste vijf leden, van wie tenminste één bestuurslid, die tevens voorzitter is.
a.  De voorzitter coördineert de werkzaamheden van de commissie en is tevens contactpersoon van het bestuur.
b.  De benoeming van de commissieleden vindt plaats, op voordracht van het bestuur, door de ledenvergadering. De ledenvergadering is bevoegd zelfstandig commissieleden voor benoeming voor te dragen.
c.  De commissie voert het eigenlijke water- en visstandbeheer, hetgeen inhoudt, tot zover mogelijk, het stelselmatig nemen van maatregelen en het uitvoeren van activiteiten die er op gericht zijn een goede waterkwaliteit te verzekeren en een goede visstand te handhaven of tot stand te brengen.
d.  De commissie beheert de additionele voorzieningen, zoals in de huurovereenkomst opgenomen of anderszins met de verhuurder overeengekomen.
e.  De commissie adviseert het bestuur met betrekking tot het visserijkundig beheer van de door de vereniging geëxploiteerde viswateren.
f.  De commissie vergadert zo dikwijls als dat zij dit nodig acht. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
g.  De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.
h.  De commissie dient uiterlijk 1 oktober van het lopende kalenderjaar, schriftelijk, een aanvraag voor financiële middelen voor het komend jaar, bij het bestuur in te dienen. Voor het anderszins doen van uitgaven, is vooraf goedkeuring van het bestuur vereist.
i.  De commissie brengt, uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar, schriftelijk, een jaarverslag uit aan het bestuur.

Art 5. DE WEDSTRIJDCOMMISSIE
De wedstrijdcommissie bestaat uit ten hoogte drie personen, van wie één bestuurslid, die tevens voorzitter is.
a.  De voorzitter coördineert de werkzaamheden van de commissie en is tevens contactpersoon met het bestuur.
b.  De benoeming van de commissieleden vindt plaats, op voordracht van het bestuur, door de ledenvergadering. De ledenvergadering is bevoegd zelfstandig commissieleden voor benoeming voor te dragen.
c.  De wedstrijdcommissie heeft tot taak, op verzoek van het bestuur, wedstrijden te (doen) organiseren.
d.  Het promoten van de wedstrijd-hengelsport.
e.  Het samenstellen van wedstrijdkorpsen i.v.m. deelname aan officiële wedstrijden van Federatie en/of N.V.V.S.
f.  Het, in overleg met het bestuur, vaststellen van een wedstrijdagenda.
g.  Het, in overleg met het bestuur, opstellen van een wedstrijdreglement.
h.  De commissie vergadert zo dikwijls zij dit nodig acht. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
i.  Voor wat betreft de financiële middelen en het jaarverslag van de commissie geldt hetgeen daaromtrent is gesteld in artikel 4 van dit reglement.

Art 6. DE JEUGDCOMMISSIE
De jeugdcommissie bestaat uit tenminste 5 personen, van wie één bestuurslid, die tevens voorzitter is.
a.  De voorzitter coördineert de werkzaamheden van de commissie en is tevens contactpersoon met het bestuur.
b.  De benoeming van de commissieleden vindt plaats, op voordracht van het bestuur, door de ledenvergadering. De ledenvergadering is bevoegd zelfstandig commissieleden voor benoeming voor te dragen.
c.  De jeugdcommissie heeft tot taak jeugdleden te helpen bij het verkrijgen van theoretische kennis en het opdoen van praktische vaardigheden om de hengelsport op een verantwoorde wijze te beoefenen.
d.  Zij dient tevens de nodige aandacht te besteden aan natuur- en milieuaspecten.
e.  De commissie vergadert zo dikwijls zij dit nodig acht.
f.  Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
g.  Voor wat betreft de financiële middelen en het jaarverslag van de commissie, geldt hetgeen daaromtrent is vastgesteld in artikel 4 van dit reglement.

Art 7. DE REDACTIECOMMISSIE
De redactiecommissie bestaat uit tenminste 3 personen, van wie één bestuurslid, die tevens voorzitter is.
a.  De voorzitter coördineert de werkzaamheden van de commissie en is tevens contactpersoon met het bestuur.
b.  De benoeming van commissieleden vindt plaats, op voordracht van het bestuur, door de ledenvergadering. De ledenvergadering is bevoegd zelfstandig commissieleden voor benoeming voor te dragen.
c.  Het doel van de commissie is het samenstellen en uitgeven van een eigen verenigingsblad, teneinde door het verstrekken van eigen verenigingsnieuws en algemene zaken, de vissport betreffende, een band te vormen tussen bestuur en leden, alsmede onderling.
d.  De commissie verzorgt voorts de officiële verenigingsconvocaties (ledenvergaderingen en andere tussentijdse berichtgeving) en de verspreiding van de jaarlijkse contributie-acceptgiro’s.
e.   De commissie verricht haar werkzaamheden onder een tevoren opgesteld werkschema.
f.  De commissie vergadert zo dikwijls zij dit nodig acht. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
g.  Voor wat betreft de financiële middelen en het jaarverslag van de commissie, geldt hetgeen daaromtrent is gesteld in artikel 4 van dit reglement.

Art 8. DE EVENEMENTENCOMMISSIE
Wanneer het bestuur zulks nodig acht, kan zij een evenementencommissie instellen, ten behoeve van het organiseren van een voor de vereniging belangrijke, eenmalige gebeurtenis.
a.  De commissie bestaat uit ten hoogste drie leden.
b.  De commissie wordt samengesteld uit gewone leden (geen bestuursleden), zo nodig aangevuld met een persoon(en) van buiten de vereniging.
c.  De commissie heeft tot taak het organiseren van een (feest)programma.
d.  Zij stelt daartoe een conceptprogramma op en legt dit, met een begroting, ter goedkeuring voor aan het bestuur. Na goedkeuring kan de commissie haar werkzaamheden beginnen.
e.  Alhoewel in alle gevallen verantwoordelijk, houdt het bestuur zich tijdens voorbereiding, uitvoering eb afhandeling, zoveel mogelijk afzijdig.
f.  De commissie vergadert zo dikwijls zij dit noodzakelijk acht.
g.  Besluiten worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
h.  Na afloop van de gebeurtenis legt de commissie schriftelijk verantwoording af aan het bestuur.

Art 9. WIJZIGING VAN HET REGLEMENT
Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend tot stand worden gebracht, op dezelfde manier als genoemd in artikel 35 lid 4 van de statuten.