Karperreglement

De karpercommissie van HSV De IJzeren Man heeft een aantal regels opgesteld om zowel het reguliere karpervissen als het nachtvissen op de Oostelijke vijver ('t Oude Gat) en de Cocody vijver in goede banen te leiden. Je kunt deze regels eventueel ook als pdf bestand downloaden.

Art 1. NACHTVISVERGUNNING
1.1 De minimum leeftijd om in aanmerking te komen voor een nachtvisvergunning is 18 jaar, bereikt per 1 januari van het jaar waarin de nachtvisvergunning wordt verstrekt.
1.2 Er worden per kalenderjaar maximaal 40 nachtvisvergunningen verstrekt.
1.3 Indien het totaal aantal uitgegeven nachtvisvergunningen lager is dan 40, dan wordt het verschil aangevuld met leden die op de wachtlijst staan.
1.4 Leden kunnen op de wachtlijst voor een nachtvisvergunning geplaatst worden indien zij minimaal 2 jaar lid zijn van HSV De IJzeren Man.
1.5 Leden die op 30 november de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging en/of de nachtvisvergunning niet hebben voldaan verliezen hun recht op de nachtvisvergunning.
1.6 Een nachtvisvergunning is alleen geldig als deze volledig is ingevuld en voorzien van een recente pasfoto.
1.7 De nachtvisvergunningen en de wachtlijst worden beheerd door de karpercommissie van HSV De IJzeren Man. De communicatie over nachtvisvergunningen gaat te allen tijden via karpercommissie@de-ijzerenman.nl en dus niet via de ledenadministratie.
Art 2. (NACHT)VISSEN
2.1 Nachtvissen op karper is het gehele jaar toegestaan op de Oostelijke vijver (’t Oude Gat) en de zuidelijke oever van de Cocody vijver indien men in het bezit is van een nachtvisvergunning van HSV De IJzeren Man.
2.2 Er mag met maximaal twee hengels gevist worden gedurende maximaal 72 aaneengesloten uren.
2.3 Tijdens het nachtvissen is het gebruik van een schuilmiddel in de vorm van een paraplu of tent in natuurgetrouwe kleuren (legergroen, camo) toegestaan.
2.4 Per visser mag er maximaal 9 m2 aan schuilmiddelen geplaatst worden en het plaatsen van schuilmiddelen is alleen voorbehouden aan leden die daadwerkelijk aan het vissen zijn.
2.5 Het schuilmiddel dient op maximaal 5 meter van de hengels geplaatst te worden waarbij het looppad, indien mogelijk, vrijgehouden wordt.
2.6 Het is verboden zich in het water te begeven tenzij dit noodzakelijk is voor het veilig landen van de karper.
2.7 Het is verboden zich door middel van een (rubber)boot op het water te begeven. Het gebruik van een radiografische voerboot is binnen de eigen "zone" is wel toegestaan.
2.8 Het is verboden om geluidsoverlast te veroorzaken: dus geen muziek, geen luid afgestelde beetverklikker, niet schreeuwen, etc.
2.9 Het is verboden drugs of overmatig alcohol te gebruiken, c.q. onder invloed te zijn aan de waterkant.
2.10 Open vuur en BBQ zijn verboden. Een gasbrander in of nabij de tent is wel toegestaan.
2.11 De visser is verplicht zijn afval na de vissessie mee naar huis te nemen en niet te storten in de afvalbakken van de gemeente. De visser dient zijn afval tijdens de vissessie in of nabij het schuilmiddel in een daarvoor bestemde vuilniszak te bewaren.
   
Art 3. VISVEILIGHEID
De visser dient de vis zodanig te drillen, onthaken en behandelen zodat er geen verminking van de vis ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. Dit geldt dus ook voor bijvangsten zoals brasem en zeelt!
3.1 Het gebruik van een onthaakmat (minimaal 95x70 cm; euro formaat) is verplicht.
3.2 Het gebruik van een ruim landingsnet (minimaal 42") is verplicht.
3.3 Het gebruik van een weegsling voor het wegen en terugzetten van de vis is verplicht.
3.4 Het gebruik van een bewaarzak is verboden.
3.5 Het is verplicht om een ontsmettingsmiddel zoals Korda Propolis of Kryston Klin-Ik bij je te hebben en te gebruiken. Hier kan op gecontroleerd worden!
3.6 De gevangen vis dient tijdens het onthaken, wegen en fotograferen nat gehouden te worden met vijverwater.
3.7 De karper moet ten alle tijden worden terug gezet in de vijver waarin deze is gevangen.
3.8 Er mag alleen gevist worden met visveilige systemen. Dit om te voorkomen dat een verspeelde vis met het lood blijft rondzwemmen.
3.9 Het is verboden om met een voorslag te vissen. Dit voorkomt dat een karper zich bij lijnbreuk vast kan zwemmen. Een leader met een maximale lengte van een meter is toegestaan mits deze visveilig wordt gebruikt.
3.10 Het is verboden om met een gevlochten hoofdlijn te vissen. Dit voorkomt de kans op uitgescheurde lippen door te hard drillen en te weinig rek in de lijn.
Art 4. AANSPRAKELIJKHEID
4.1 De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of goederen ten gevolge van een ongeval, letsel, diefstal, e.d. tijdens en ten gevolge van verblijf aan de vijvers van de vereniging.
Art 5. SLOTBEPALINGEN
5.1 Aanwijzingen die aan de vijvers door het bestuur gepubliceerd worden, dienen te allen tijde strikt opgevolgd te worden (bijvoorbeeld vrijhouden visstekken i.v.m. viswedstrijden).
5.2 Aanwijzingen van controleurs, gemeentelijke handhavers en politie dienen te allen tijde strikt opgevolgd te worden.
5.3 In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
5.4 Ieder lid dat in het bezit is van een nachtvisvergunning wordt geacht dit reglement te kennen en strikt na te leven.
5.5 Bij de 1e overtreding van een van de regels in dit reglement krijgt men een "strafpunt". Bij een 2e overtreding wordt de nachtvisvergunning ingenomen en wordt de overtreder op een zwarte lijst geplaatst. Strafpunten worden door de controleur in het daarvoor bestemde vak op de nachtvisvergunning aangetekend.